×

Turku Energian tulos parani edellisvuodesta – panostuksia uusiutuvaan energiaan jatkettiin

Turku Energia -konsernin liikevaihto ja liikevoitto nousivat edellisvuoteen verrattuna. Lämmin vuosi vaikutti sekä sähkön että lämmön kysyntään. Sähkönkulutus laski Suomessa 1,5 % ja Turussa 0,9 % edellisvuoteen verrattuna, kaukolämpöä myytiin 3,1 % edellisvuotta vähemmän. Turku Energia jatkoi panostuksiaan uusiutuvaan energiaan ja hankki lisää uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Turku Energia -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 276,8 milj. euroa (2018: 258,7 milj. euroa). Myös konsernin liikevoitto kasvoi ollen 18,5 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Konsernissa investoitiin 15,3 milj. euroa (25,2 milj. euroa) verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi 67 henkilöllä vuoden 2019 alussa, kun Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminta siirtyi Turku Energialle liiketoimintakaupan myötä. Turku Energia keskittyi myös tuote- ja palvelutuotantonsa kehittämiseen ja etenkin aurinkoenergian ja sähköautojen latausasemien kysyntä kasvoi merkittävästi. Turku Energian asiakastyytyväisyys säilyi erinomaisella tasolla. Turku Energian yritysasiakkaat ovat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan tyytyväisimpiä ja kuluttaja-asiakkaiden osalta Turku Energia sijoittui kärkikolmikkoon.

Kohti kivihiiletöntä tuotantoa

Lämmin vuosi vaikutti kaukolämmön myyntiin. Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisvuodesta 0,9 prosenttia eli 1897 GWh (1958 GWh). Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolämpökeskukselta ja Kakolan lämpöpumpuista. Kotimaisella puupolttoaineella, kaatopaikkakaasulla, lämmön talteenotolla sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön osuus nousi merkittävästi ollen 61 % (50 %) hankitusta lämmöstä.

Kaukolämpöliiketoiminnassa keskityttiin tuotannon optimoinnin ja kehittämisen lisäksi uusien lämmitystuotteiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Turku Energia laajensi tuote- ja palveluvalikoimaansa tuomalla markkinoille mm. Ekotakuu Lämpö -palvelun, jonka myötä asiakas voi ostaa 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua kaukolämpöä.

Vuoden aikana otettiin myös merkittäviä askeleita kaukolämmön tuotannon tuottamiseen ilman kivihiiltä. Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa vain 10 % käytetystä polttoaineesta on kivihiiltä.

Turku Energia haki syksyllä 2019 yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa toimenpidelupaa kahdelle Koroisten alueelle porattavalle, noin 7000 metriä syvälle lämpökaivolle geotermistä laitosta varten. Lopullinen päätös geotermisen laitoksen rakentamisesta tehdään, kun St1:n ensimmäinen geoterminen laitos on valmistunut ja toiminnassa Espoossa.

Kivihiilen käytön määrää polttoaineena vähennettiin myös Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) Naantalin voimalaitoksen energiantuotantoa tehostamalla. TSE rakennutti vuoden 2019 aikana Naantalin voimalaitoksen monipolttoaineyksikön yhteyteen savukaasulauhduttimen.

Lauhdutin lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia (MW) monipolttoaineyksikössä lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta. Savukaasulauhduttimella tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä, ja vastaa vuositasolla noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää.

Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna 2019 edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kaukolämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 48 minuuttia.

Sähkönkulutus laski Turussa – toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla

Turussa sähkönkulutus laski 0,9 % edellisvuoteen verrattuna johtuen osittain lämpimästä vuodesta. Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1503 GWh (1517 GWh) ja muille verkonhaltijoille 479 GWh (489 GWh). Sähkönjakelun laatu säilyi Turussa edelleen hyvällä tasolla. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden laskettuna oli vuoden lopussa 10 min 18 sekuntia (11 min 34 sekuntia).

Turku Energia Sähköverkoilla oli käyttöpaikkoja vuoden 2019 lopussa 90 467. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3 928 käyttöpaikalla. Yhteisostotaloissa arvioitiin olevan noin 40 000 sähkönkäyttöpaikkaa ns. takakuluttajina, jotka eivät ole suoraan Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaita.

Sähkönkäytön kulutushuippu oli 22.1.2019 klo 8.00 – 9.00 välisenä aikana 288 megawattia (MW) (292).

Sähkön jakelu, GWh

Myyty kaukolämpö, GWh

Aurinkopaneelien ja sähköautojen latausasemien kysyntä kasvoi merkittävästi

Energiaratkaisut-liiketoiminnan strategia päivitettiin vuoden 2019 aikana. Aurinkovoimaloiden ja sähköautojen latausasemien kysyntä kasvoi merkittävästi vuoden aikana. Asiakaspalvelu-yksikkö yhdistettiin vuoden 2019 aikana Energiaratkaisut –yksikköön tukemaan asiakkaiden palveluprosessin parantamista entisestään.

Asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla. Turku Energian yritysasiakkaat ovat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan tyytyväisimpiä ja kuluttaja-asiakkaiden osalta Turku Energia sijoittui kärkikolmikkoon.

Turku Energia hankki myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista, jonne myös myi osakkuusyhtiöidensä tuotantolaitoksissa tuotetut tuotanto-osuutensa. Sähköntuotanto-osuuksia Turku Energialla on Suomessa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa Kolsin Voima Oy:n kautta sekä Norjassa Svartisen Holding A/S:n kautta. Tuulivoimaosuuksia Turku Energialla on Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta Porin ja Raahen seudulla. Lisäksi Turku Energia ostaa tai hankkii sähköä muilta tuuli- ja vesivoimatuottajilta myös kahdenvälisin sopimuksin. Sähköntuotantomäärät olivat hieman suunniteltua alemmalla tasolla. Se yhdessä edellisvuotta matalamman markkinahintatason kanssa heikensi sähköntuotannon kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna.

Turku Energian tuulivoiman tuotanto kasvoi noin 35 GWh:lla eli 20 000 kerrostaloasunnon tai 2 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta vastaavan määrän osakkuusyhtiönsä, Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistohankkeiden myötä. Tuulisähkön osuus Turku Energian omasta kokonaisvuosituotannosta kasvoi noin 23 prosenttiin.

Turku Energian toistaiseksi suurin aurinkovoimalahanke valmistui Meyer Turun telakalla syyskuussa. Turku Energia ja Finnwind Oy toimittivat Meyer Turun telakalle 1584 aurinkopaneelin aurinkovoimalan. Voimalan tuottama sähkön määrä vastaa lähes 200 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta ja vähentää yli 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Tuotantopalvelut-yksikön ensimmäinen vuosi onnistuneesti takana

Turku Energia laajensi käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintaansa ostamalla TSE:n Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminnan Fortumilta. Liiketoiminta siirtyi Turku Energialle 1.1.2019. Liiketoimintakaupan myötä Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi 67 henkilöllä. Vuoden 2019 alusta Turku Energiaan perustettiin uusi Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö, joka tuottaa mm. kaikkien Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n laitosten, Naantalin voimalaitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen ja Kakolan lämpöpumppulaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintamme laajentumisen myötä Turku Energia pystyi toteuttamaan entistä tehokkaammin tuotannon ja lämmönjakelun optimointia.

Urakointipalveluiden toiminnallinen tehokkuus säilyi kilpailukykyisenä

Urakointipalvelut-yksikkö keskittyi strategiansa mukaisesti Turku Energia-konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalvelujen toteuttamiseen. Yksikön toiminnallinen tehokkuus säilyi kilpailukykyisenä. Yksikön suurimmat asiakkaat olivat Turku Energia Sähköverkot Oy, Turun kaupunki ja Destia Oy.