×

Yhdessä olemme enemmän

Turkuenergialaiset muodostavat joukkueen, jonka menestys perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen, kannustamiseen ja ammattiylpeyteen. Henkilöstöämme johdetaan arvopohjaamme perustuen, toisiimme luottaen ja panostaen hyvään johtamiseen ja reiluun vuorovaikutteiseen työilmapiiriin. Uusia turkuenergialaisia saimme vuoden 2019 aikana liiketoimintakaupan ja pitkälti eläköitymisestä johtuvan vaihtuvuuden myötä joukkoomme yhteensä 102. Työhyvinvointistrategiamme ja johtamisjärjestelmämme tukevat tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista Turku Energiassa.

Vuoden 2019 aikana Turku Energia -konsernin henkilöstökapasiteetti oli keskimäärin 339 henkilötyövuotta (275).  Mittaamme henkilöstömme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Toteutimme vuoden 2019 lopussa laajan henkilöstötutkimuksen, jonka mukaan henkilöstömme tyytyväisyys oli kehittynyt myönteisesti. (PP-indeksi 68,8, vuonna 2016 66,5).

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma

Yksilön ja työyhteisön hyvinvointi avainasemassa

Työhyvinvointistrategiamme kattaa työterveys – ja työturvallisuuskokonaisuuden ja sen mukaisesti panostamme sekä yksilön että työyhteisön hyvinvointiin. Työhyvinvoinnin edistämiseen käytimme vuonna 2019 keskimäärin 667 €/henkilötyövuosi. Summa pitää sisällään sekä yksilön liikkumisen- ja kulttuuritoiminnan tuen että toimintojen yhteiseen tekemiseen varatun tuen.

Turku Energian palkitsemiskokonaisuus perustuu palkkausjärjestelmän osalta Energiateollisuuden työehtosopimusmääräyksiin. Vaativuudenmukaisen palkan ja henkilökohtaisen palkanosan lisäksi käytössämme on vuosibonusjärjestelmä. Lisäksi Turku Energiassa on kattavat henkilöstöedut sisältäen mm. ePassin, jolla tuetaan ruokailua, työsuhdematkoja, liikuntaa sekä kulttuuria. Tuemme myös ryhmäliikuntaa sekä hierontaa.

Yhtiön ja yksilöiden tavoitteiden saavuttamista tuemme johdonmukaisella suoritusten johtamisella. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa asetamme ryhmä- tai henkilökohtaiset tavoitteet, joihin on kytketty myös vuosibonusjärjestelmämme. Seuraamme tavoitteiden toteutumista vuoden aikana seurantakeskusteluissa. Vuonna 2019 kehityskeskustelut käytiin 72 %:n kanssa henkilöstöstämme. Alhainen tulos selittyy pääosin sillä, että vuoden alussa aloittaneessa liiketoimintayksikössä ei kehityskeskustelukäytäntöä saatu käynnistettyä vuosikellomme mukaisesti.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma määrittelee työterveyshuollon sisällön, joka Turku Energiassa sisältää ennaltaehkäisevän toiminnan ja yleislääkäritasoisen hoidon lisäksi myös erikoislääkärikonsultaatiota rajatusti. Hankimme työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä.

102 uutta turkuenergialaista

Henkilöstövahvuuden ja vaihtuvuuden osalta vuosi 2019 oli positiivisessa mielessä merkittävä vuosi. Vuoden 2019 aikana uusia turkuenergialaisia aloitti yhteensä 102. Uusien turkuenergialaisten suurta määrää selittää vuoden alussa tapahtunut liiketoimintakauppa, jonka myötä henkilöstömäärämme kasvoi 67 henkilöllä. Lisäksi vaihtuvuutta selittää vuoden aikana tapahtuneet eläköitymiset (vakituinen työsuhde päättyi 25 henkilöllä, näistä valtaosa eläköitymisiä). Lisäksi työllistimme 37 potentiaalista energia-alan ammattilaista erilaisissa tehtävissä kesätyöntekijöinä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeisessä roolissa työyhteisömme kehittämisessä ja kilpailukykymme ylläpidossa ja vahvistamisessa. Tuemme sekä ammatillista kehittymistä että henkilöstön vapaa-ajalla tapahtuvaa kouluttautumista eri tukitoimenpitein. Tavoittelemme keskimäärin yli 4 valmennuspäivää/henkilö, ja tämä tavoite saavutettiin vuonna 2019.

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja työturvallisuutta kannustamalla henkilöstöämme tekemään läheltä piti -ilmoituksia ja varhaisen tuen mallilla pyrimme tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa henkilöt, joiden työhyvinvointi on uhattuna. Turku Energia tukee ja toteuttaa myös tehtävänkiertoa kannustamalla sisäiseen tehtävänkiertoon. Vuonna 2019 sisäinen vaihtuvuus painottui pääasiassa johtotasolle, mutta ristiin tekeminen lisääntyi myös Turun ja Naantalin työpisteiden välillä.

Työntekijöillä, toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on omat Energiateollisuus ry:n kanssa sovitut työehtosopimukset. Lisäksi kullakin henkilöstöryhmällä on oma paikallinen sopimuksensa.

Konsernin yhteinen yhteistoiminnan neuvottelukunta kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa. Henkilöstöllä on edustaja sekä Turku Energian johtoryhmässä että hallituksessa. Myös aloitetoimintaan kannustetaan erilaisin kampanjoin.

Henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin

Konkreettisin teoin kohti nollaa tapaturmaa

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja olemme mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa. Henkilöstömme, alihankkijoidemme ja urakoitsijoidemme turvallinen työskentely on meille ensisijaisen tärkeää. Johtomme on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen. Tämä näkyy konkreettisina tekoina, kuten johdonturvakierroksina. Tavoitteenamme on kolminkertaistaa aikaisempien vuosien määrät turvakierrosten osalta jatkossa.

Konserniimme palkattiin vuonna 2019 päätoiminen työturvallisuuspäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu työsuojelullisten toimenpiteiden johtamisen ohella myös uuteen ISO 45001 standardiin valmistautuminen, jossa painotetaan mm. ylimmän johdon sitoutumista ja henkilöstön osallistamista.

Naantalin voimalaitoksen työntekijöiden liittymisen myötä turkuenergialaisten joukkoomme, saimme uusien työkavereiden myötä käytännössä koeteltuja, työturvallisuutta parantavia menetelmiä avuksemme ja mallin vahvasta työturvallisuuskulttuurista.

Käytännön toimenpiteinä työturvallisuutta edistetään monin eri toimenpitein. Toteutamme tuotantopalveluissa työlupamenettelyä, joka mahdollistaa moniportaisemman riskitarkastelun ja suunnitelmallisemman työn toteuttamisen. Siirryimme Työturvallisuuskortti -koulutuksissa turvallisuuskulttuuriamme kehittävään Safety Up-koulutukseen, jonka päätavoite on turvallisuuden merkityksen ymmärtäminen ja turvallisuuden pohtiminen enemmän yksilön ja inhimillisten tekijöiden kautta. Turvallisuushavainnot ovat yksi turvallisuuden kehittämisen välineistämme, ja niiden tekeminen on osalla liiketoiminnoistamme jopa tulospalkkauksen osa. Kampanjoimme myös työturvallisuudesta, ja aktivoimme henkilöstöämme tekemään turvallisuushavaintoja. Olemme ottamassa käyttöön turvatuokioita, joiden avulla sitoutamme työntekijöitämme turvallisuuteen aikaisempaa enemmän. Turvatuokiot ovat yksi lisä esimiehen työkalupakkiin, jolla voimme nostaa turvallisuuttamme vaarantavia asioita yhdessä ratkottavaksi.

Työsuojelutoimikunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Rinnalla on ns. toimeenpaneva ryhmä, joka koostuu käsiteltävän asian mukaan kustakin liiketoiminnon edustajasta. Tavoitteenamme on yksi turvallisuushavainto työntekijää kohden ja tähän tavoitteeseen pääsimme vuonna 2019. Tapaturmataajuutemme laski vuonna 2019. Laskuun vaikutti tekemämme toimenpiteet, mutta myös kahden toiminnon yhdistäminen ja Naantalin voimalaitoksen vahva työturvallisuuskulttuuri.

Työturvallisuuden perusta on vaarojen tunnistaminen ja oikeat toimenpiteet niitä vastaan. Panostamme vuonna 2020 erityisesti riskien arviointiin ja niiden kautta tehokkaampien toimenpiteiden jalkauttamiseen. Kannustamme esimiehiä ja turvallisuuskoordinaattoreitamme turvallisuuskävelyihin. Näin saamme työnjohdon ja työntekijät sekä alihankkijat lähemmäksi toisiaan. Yhdessä tekemällä vaikutamme havaittuihin vaaroihin nopeasti ja voimme tehostaa turvallisuustyötämme.

Työtapaturmataajuus

Sosiaalisen vastuun mittarit