×

Vi finns nära men vi ser långt

År 2019 var ekonomiskt bättre för oss än det föregående året. Både vår omsättning och vinst ökade jämfört med det föregående året, trots den minskade efterfrågan på värme och el. Vår leveranssäkerhet inom såväl el- som värmedistributionen låg fortsättningsvis på en utmärkt nivå.

I början av året utvidgade vi vår drifts- och underhållsverksamhet genom ett företagsförvärv. Ungefär 70 nya proffs på drifts- och underhållsverksamhet anslöt sig till våra styrkor från kraftverket i Nådendal. I och med detta förvärv har vi fortsättningsvis kunnat utveckla optimeringen av fjärrvärmeproduktionen tillsammans med vårt intressebolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) som står för primärproduktionen av fjärrvärme.

Vi är starkt engagerade i Åbo stads mål om att uppnå koldioxidneutralitet år 2029. Tack vare de investeringar och lösningar vi gjort de senaste åren har förnybara energikällors andel av vår produktion vuxit på ett avsevärt sätt. Vi fortsatte denna resa förra året genom att investera i förnybar energiproduktion genom våra intresseföretag. I och med vårt intresseföretag Suomen Hyötytuuli Oy:s vindkraftsprojekt ökade vi vindkraftens andel av vår elproduktion. I och med TSE:s investering i en rökgaskondensor ökade vi fjärrvärmen med en årlig energimängd som motsvarar värmeförbrukningen i 600 höghus, utan någon ökad bränsleförbrukning. Vi ansökte också tillsammans med TSE om bygglov för en geotermisk anläggning i Korois, Åbo i samarbete med energibolaget St1. Vi fattar det slutliga beslutet om byggandet av anläggningen efter att St1:s motsvarande projekt i Esbo slutförts.

Vi bygger vår väg mot stenkolsfri fjärrvärmeproduktion tillsammans med TSE, och vår avsikt är att helt frångå användningen av stenkol före slutet av 2022. TSE stänger två stenkolskraftverk i Nådendal nästa sommar och i slutet av detta år kommer bara ungefär tio procent av vår fjärrvärme att produceras med stenkol.

Förra året satsade vi fortsättningsvis på att utveckla vårt utbud av produkter och tjänster och i synnerhet efterfrågan på solpaneler och laddningsstationer för elbilar ökade under förra året betydligt. Vi genomförde också projekt för våra kunder, vilket underlättar deras färd mot en koldioxidneutral morgondag. Exempel på detta är det solkraftverk med 1 600 solpaneler som vi tillhandahöll Meyer Turku samt de laddningsstationer för elbilar som vi levererade till Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab Vaso.

Ett stort tack till våra kunder som i en kundnöjdhetsundersökning gjord för energibranschen placerade oss på första plats enligt företagskunderna och på tredje plats enligt konsumentkunderna. Vi lovar att leva upp till våra kunders uppskattning och förväntningar och fortsätta att utveckla vår verksamhet som våra kunders energipartner i vardagen.

Vi är starkt engagerade i att gå mot en koldioxidneutral morgondag och vi förverkligar detta engagemang dagligen med hjälp av alla inom Åbo Energi, tillsammans med våra partner och kunder.

Timo Honkanen