×

Energianskaffning

Åbo Energi har långsiktigt arbetat med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. I slutet av 2019 producerades 61 % (50 %) av fjärrvärmen med förnybara bränslen. Målet är att höja andelen förnybara bränslen med 70 % innan slutet av 2020 och att andelen stenkol av det använda bränslet bara är 10 % i slutet av 2020.

Fjärrvärmens ursprung

Vi utvecklar energianskaffningen genom våra egna topp- och reservkraftverk och våra intresseföretag. Under året tog man betydande steg för att producera fjärrvärme utan stenkol. Åbo Energis dotterbolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) lät i anknytning till Nådendals kraftverks flerbränsleenhet bygga en rökgaskondensor, som effektiviserar energiproduktionen på anläggningen utan att öka användningen av bränsle. Dessutom ansökte Åbo Energi på hösten 2019 i samarbetet med Turun Seudun Energiantuotanto Oy om åtgärdstillstånd för två ca 700 m djupa värmebrunnar för en geotermisk anläggning, som ska borras i Koroisområdet. Slutligt beslut om byggandet av en geotermisk anläggning tas, när St1:s första geotermiska anläggning har blivit färdig och är i drift i Esbo.

Vi producerar fjärrvärme huvudsakligen vid kraftverket i Nådendal, vid biovärmecentralen i Oriketo och vid värmepumpanläggningen i Kakola. Under toppbelastningen vid hård vinterkyla och störningssituationer i primärproduktionen producerar vi även fjärrvärme vid värmecentraler som förbrukar pellets och olja. Dessutom anskaffar Åbo Energi värme som har producerats med biobränslen och spillvärme av sina samarbetspartners och kunder. Denna andel utgör cirka 5 % av hela fjärrvärmebehovet.

Bränslen för anskaffning av värme 2019

Anskaffning och utsläpp 2019

De specifika utsläppen från värmen / såld energi 137 kgCO2/MWh (beräknad med nyttofördelningsmetod)

Den specifika utsläppen från fjärrkyla / såld energi 0 kgCO2/MWh (all el som används i produktionen av fjärrkyla är grön)

Elenergins ursprung

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix, som meddelas av Energimyndigheten, och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Den nationella residualmixen för 2019 har ännu inte publicerats. Informationen uppdateras under sommaren 2020. De aktuella siffrorna beskriver situationen år 2018.

Residualmixen innehåller el producerad med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti. De specifika utsläppen av elens CO2 som såldes av Åbo Energi var i genomsnitt 146 g/kWh. Mängden kärnbränsle som användes i Finland år 2018 var i genomsnitt 0,63 mg/kWh.