×

Åbo Energi nådde ett bättre resultat än året innan - fortsatta satsningar på förnybar energi

Koncernen Åbo Energi nåde en bättre omsättning och ett bättre rörelseresultat än året innan. Efterfrågan på både el och värme påverkades av det varma vädret under året. Elförbrukningen minskade 1,5 procent i Finland och 0,9 procent i Åbo jämfört med året innan och 3,1 procent mindre fjärrvärme såldes än året innan. Åbo Energi fortsatte satsa på förnybara energi och köpte via sina intressebolag in mera energi som producerats med förnybara energikällor. Leveranssäkerheten för både el och värme höll fortsättningsvis en god nivå.

Koncernen Åbo Energis omsättning ökade jämfört med året innan till 276,8 miljoner euro (2018: 258,7 miljoner euro). Koncernens rörelsevinsten ökade också något till 18,5 miljoner euro (15,2 miljoner euro). Koncernens investeringar uppgick till 15,3 miljoner euro (25,2 miljoner euro) och de gällde förbättringar och underhåll av nätens överföringsförmåga samt el- och värmenätens leveranssäkerhet.

Omsättning, mn euro

Rörelsevinst, mn euro

Investeringar, mn euro

Åbo Energis personalstyrka ökade med 67 personer i början av år 2019, då drifts- och underhållsverksamheten vid kraftverket i Nådendal övergick till Åbo Energi genom ett affärsverksamhetsköp. Åbo Energi fokuserade på att utveckla sin produkt- och tjänsteverksamhet och efterfrågan ökade särskilt på solenergi och laddstationer för elbilar. Åbo Energis kundnöjdhet var fortsättningvis mycket bra. Åbo Energis företagskunder är enligt undersökningen Sähkön vähittäismyynti (minutförsäljning av el) som EPSI Rating genomfört nöjdast i branschen och gällande privatkunder var Åbo Energi bland de tre bästa.

Sikte på stenkolsfri produktion

Det varma vädret under året påverkade försäljningen av fjärrvärme. Försäljningen av fjärrvärme sjönk 0,9 procent jämfört med året innan, dvs. 1897 GWh (1958 GWh). Största delen av fjärrvärmen anskaffades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy från kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola. Andelen värme som producerades med inhemskt träbränsle, gas från avstjälpningsplatser, värmeåtervinning samt övrig förnybar energi ökade betydligt och utgjorde 61 % (50 %) av den anskaffade värmen.

Inom fjärrvärmeverksamheten fokuserade man utöver på att optimera och utveckla produktionen även på att utveckla och planera nya produkter för uppvärmning. Åbo Energi breddade produkt- och tjänstesortimentet genom att föra ut på marknaden bl.a. Tjänsten Ekotakuu Lämpö, som innebär att kunden kan köpa fjärrvärme som är till 100 procent producerad med förnybara energikällor.

Under året togs stora steg för en stenkolsfri fjärrvärmeproduktion. Målet är att bara 10 procent är stenkol av det förbrukade bränslet i slutet av år 2020.

Åbo Energi ansökte hösten 2019 i samarbete med Turun Seudun Energiantuotanto Oy om tillstånd för två 7000 meter djupa värmebrunnar för en geotermisk anläggning i området Korois. Det slutliga beslutet om byggande av en geotermisk anläggning fattas då St1:s första geotermiska anläggning färdigställts och är i drift i Esbo.

Mängden förbrukad stenkol minskades även genom effektivering av energiproduktionen i Åbo Energis intressebolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s (TSE) kraftverk i Nådendal. År 2019 lät TSE bygga en rökgaskondensor i anslutning till flerbränslenheten vid Nådendal kraftverk.

Kondensorn ökar effektiviteten i fjärrvärmeproduktionen med 30 procent, dvs. 60 megawatt (MW) i flerbränsleenheten utan att öka bränsleförbrukningen. Den värme som produceras med rökgaskondensorn ersätter huvudsakligen den värme som tidigare producerades med stenkol och motsvarar på årsnivå värmeförbrukningen i 600 höghus.

Leveranssäkerheten i Åbo Energis värme och kyla höll en mycket bra nivå år 2019. Den beräknade avbrottstiden per fjärrvärmekund var i genomsnitt 48 minuter.

Såld fjärrvärme, GWh

Elförbrukningen minskade i Åbo - leveranssäkerheten för el och värme var fortsättningsvis utmärkt

I Åbo minskade elförbrukningen 0,9 procent jämfört med året innan delvis till följd av det varma vädret under året. El som överfördes till kunder i det egna distributionsområdet uppgick till 1503 GWh (1517 GWh) och till andra nätinnehavare 479 GWh (489 GWh). Eldistributionen höll fortsättningsvis god kvalitet i Åbo. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund var i slutet av året 10 min 18 s (11 min 34 s).

Åbo Energi Elnät hade 90 467 bruksplatser i slutet av 2019. Antalet ökade med 3 928 bruksplatser jämfört med året innan. I Åbo uppskattas det dessutom i saminköpshus finnas ca 40 000 elförbrukningsställen som är s.k. konsumenter i bakre led och inte är Åbo Energi Elnät Ab:s direkta kunder.

Förbrukningstoppen för elförbrukning 288 megawatt (MW) (292) inföll 22.1.2019 kl. 8.00–9.00.

Energidistribution, GWh

Betydligt större efterfrågan på solpaneler och laddstationer för elbilar

Strategin för verksamheten Energilösningar uppdaterades under 2019. Efterfrågan på solkraftverk och laddstationer för elbilar ökade betydligt under året. Enheten Kundservice sammanfördes med enheten Energilösningar under 2019 för att bättre stöda en förbättringar i serviceprocess för kunderna.

Kundnöjdheten höll fortsättningsvis en bra nivå. Åbo Energis företagskunder är enligt undersökningen Sähkön vähittäismyynti (minutförsäljning av el) som EPSI Rating genomfört nöjdast i branschen och gällande privatkunder var Åbo Energi bland de tre bästa.

Åbo Energi skaffade sin el från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot, dit man även sålde den egna produktionen från intresseföretagens produktionsanläggningar. Åbo Energi äger elproduktionsandelar i Finland vid Kumo älv och Kymmene älv via Voima Oy samt i Norge via Svartisen Holding A/S. Åbo Energi äger vindkraftsandelar via Suomen Hyötytuuli Oy i Björneborgs och Brahestads region. Dessutom köper och anskaffar Åbo Energi el från andra vind- och vattenkraftsproducenter genom bilaterala avtal. Elproduktionen förblev på en något lägre nivå än planerat. Det här i kombination med en lägre marknadsprisnivå än året innan ledde till en svagare lönsamhet i elproduktionen jämfört med året innan.

Åbo Energis vindkraftproduktion ökade cirka 35 GWh, dvs. en mängd som motsvarar årsförbrukningen i 20 000 höghuslägenheter eller 2 000 eluppvärmda egnahemshus, genom intressebolaget Suomen Hyötytuuli Oy:s vindparksprojekt. Vindkraftens andel av Åbo Energis egen totala årsproduktion ökade till cirka 23 procent.

Åbo Energis tills vidare största solkraftsprojekt blev klart vid varvet Meyer Turku i september. Turku Energi och Finnwind Oy levererade till varvet Meyer Turku ett solkraftverk med 1584 solpaneler. Mängden el som produceras i kraftverket motsvarar det årliga elbehovet i nästan 200 höghuslägenheter och minskar koldioxidutsläppen med över 100 ton per år.

Enheten Produktionsstjänster hade ett bra första år

Åbo Energi utvidgade drift- och underhållsverksamheten genom att av Fortum köpa TSE:s drift- och underhållsverksamhet vid kraftverket i Nådendal. Affärsverksamheten övergick till Åbo Energi 1.1.2019. Med affärsverksamhetsköpet ökades personalstyrkan vid Åbo Energi med 67 personer. I början av 2019 startade Åbo Energi upp den nya verksamhetsenheten Produktionstjänster, som producerar drift- och underhållstjänster för bl.a. alla Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s anläggningar, kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumpanläggningen i Kakola. I och med den ökade drift- och underhållsverksamheten kan Åbo Energi producera effektivare optimering av produktion och värmedistribution.

Den operativa effektiviteten i entreprenadtjänster är fortsättningsvis konkurrenskraftig

Enheten Entreprenadtjänster fokuserade i enlighet med strategin på att stöda koncernen Åbo Energis elöverföringsprocesser samt på att producera infrastrukturtjänster för gatubelysning och trafikljus. Den operativa effektiviteten i entreprenadtjänster höll en god nivå. Enhetens största kunder var Turku Energia Sähköverkot Oy, Åbo stad och Destia Ab.